Ledové jevy

V obci Držková se na toku Držková a přítocích nebo Držkovském potoce a přítocích mohou vyskytovat ledové jevy. Toky v katastru obce jsou převážně bystřinného charakteru.

Ledové povodně vznikají ucpáním koryta ledem, ke kterému dochází za různých okolností. Nejčastěji to bývá v době mrazů za chodu ledové kaše a růstu dnového ledu a v době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít.  Na menších tocích se setkáváme i s rozsáhlým zarůstáním koryta ledem a při náhlé oblevě doprovázené rychlým zvýšením průtoku dochází k vylití vody z koryta. Povodeň často sice začne jako ledová ale nárůst průtoku ze srážko-odtokového procesu pokračuje dále a povodeň přeroste v povodeň průtokovou. Ledové zácpy vzniklé na počátku povodně jsou vnímány jako dočasné ucpání koryta, ke kterému při průtokové povodni běžně dochází. V době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít. Za oblevy dochází k vylití vody z koryta také tam, kde je koryto zarostlé pevným ledem a jeho kapacita je tak nedostatečná na odvedení zvýšeného průtoku. Ledové povodně jsou vázány na úsek toku, v kterém jsou podmínky pro ucpání koryta ledem. V době mrazů způsobuje ledovou povodeň ledový nápěch a zarůstání koryta dnovým ledem. Ledový nápěch je definován jako nahromadění ledové kaše a tříště v korytě vodního toku, které významně zmenšuje průtočný profil a způsobuje vzdutí vody. Tvoří se za mrazu na tocích, v kterých se vyskytuje chod ledu, a to buď ledové kaše, nebo ledové mázdry, z které rozrušením vzniká tříšť. Nápěch se tvoří v místech, kde je zabráněno průchodu ledové kaše nebo tříště tokem, čili především tam, kde je na hladině překážka. Nejčastější překážkou je zamrzlá hladina.

Pro vznik nápěchu jsou nutné dvě podmínky: intenzivní chod ledové kaše nebo překážka, která brání průchodu ledu tokem. 

Zarůstání koryta dnovým ledem se vyskytuje v tocích s kamenitým dnem, kde je splněna rychlostní podmínka růstu dnového ledu. Dnový led se často zachytává na vyvýšených prazích ve dně a tvoří v korytě ledové prahy. Ty zadržují a vzdouvají vodu a působí v korytě jako postupně se zvyšující pevné jezy. U širších koryt s velkým sklonem se dnový led ukládá na dno víceméně rovnoměrné a pokrývá téměř celé dno. Charakteristické pro tento případ je skutečnost, že koryto nezamrzá, hladina je stále volná a otevřená pro tvorbu ledu a za déletrvajících tuhých mrazů vznikne na dně tlustá vrstva ledu.

V obci Držková dochází k výskytu ledových jevů!

označení místo výskytu správce objektu, adresa, spojení
1

most v křížení Dřevnice s místní komunikací v ř.km 36,96

(místo HP C DřD )

Povodí Moravy s.p. - Brno, provoz Zlín - Tečovice, Ing. Foukal Jaroslav, tel: 577 102 893, 607 747 034

OÚ Držková - Ing. Jan Chudárek - starosta - 577 467 515, 777 896 774

2 lávka pro pěší na Držkovském potoku v ř.km 0,036 Ing. Mrázek Mílan, Držková 102, 776 020 421
3 lávka pro pěší na Držkovském potoku v ř.km 0,104 Horsák Zdeněk, Držková 127, 602 716 286
4 lávka pro pěší na Držkovském potoku v ř.km 0,153 Horsák Miroslav, Držková 77, 608 563 737
5 hospodářský přejezd na Držkovském potoku v ř.km 0,185 Gavenda Zdeněk, držková 1, 731 549, 972
6 betonový most na Držkovském potoce k č.p. 5 v ř.km 0.324

obec Držková

7 hospodářský přejezd na Držkovském potoku k č.p. 38 v ř.km 0,377

obec Držková

8 lávka pro pěší na Držkovském potoku k č.p. 6 v ř.km 0,428

Krčma Lubomír,

Držková č.p. 6, tel.: 776 031 264

9 hospodářský přejezd na Držkovském potoku k Hasičské zbrojnici v ř.km 0,503

Chudárek Rudolf,

Držková 160, tel.: 602 710 162

10 hospodářský přejezd na Držkovském potoku k č.p. 10 v ř.km 0,576

obec Držková

11 hospodářský přejezd na Držkovském potoku k č.p. 10 v ř.km 0,576 Richter Jaroslav, Držková 10, tel.: 776 134 799
12 hospodářský přejezd na Držkovském potoku k č.p. 71 v ř.km 0,603 Zavadil Jaroslav, Držková 71, tel.: 776 720 811
13 krížení Držkovského potoku v ř.km 0?633 se silnicí II/489 Fryšták - Kašava - Tesák

Ředitelství silnic Zlínského kraje, Puchmeltr M.

tel: 577 044 250, 737 288 930

14 krížení Držkovského potoku s místní komunikací v ř.km 0,733  

obec Držková

Přehled výskytu ledových jevů dle POVIS