Popis správního území obce Držková


Obecní úřad Držková
Držková 106, 763 19 Držková

Telefon: +420 577 467 515

web:  info@drzkova.cz ; starosta@drzkova.cz ;  www.drzkova.cz


Zeměpisné souřadnice (WGS 84):             49°19′9″ s. š., 17°47′8″ v. d.


Nadmořská výška:                                      378 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 2 088 ha.


Počet obyvatel obce  činí 366, z toho:

 • Děti do 14 - ti let                                        56
 • Ekonomicky aktivní (14 – 59 let)              248
 • Ekonomicky neaktivní (60 a více)              62

Zásobování vodou a energiemi:

 • zdroje pitné vody - Zásobování obce pitnou vodou je převážně z vlastních zdrojů. V návaznosti na jímací vrty je navrhován zemní VDJ Držková 2 x 50 m3 (max. hl. 438,0 m n.m.).

Nově budou části obce zásobovány pitnou vodou z vodovodních řadů II. tlakového pásma (HTP) a pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů I. tlakového pásma (DTP).
Ostatní objekty, které zůstávají, budou i nadále zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů - studní.
Rozvodná vodovodní síť bude sloužit i k požárním účelům. Vodovodní řady budou umístěny v rámci ploch bydlení, veřejných prostranství a dopravy a v rámci navržených ploch.
pro výtlačný vodovodní řad , vodojem a přívodní řad z VDJ do obce  a dále pro vodovodní řady zásobeny z ÚV Fryšták. Větve jsou v majetku obce, provozovány společností Moravská Vodárenská, a. s.

 • zemní plyn je dodáván STL plynovodem - TRANSGAS, s.p. Praha, RWE Česká republika a.s. - územím obce Držková prochází severně vedení STL plynovodu. Obec Držková bude nadále zásobována zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí do
  které je zemní plyn dopravován STL přívodním řadem z obce Kašava.
  Nové plynovodní řady budou umístěny v rámci ploch bydlení, dopravy a veřejných prostranství a navrhovaných plochách.
 • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, s.r.o., k.ú. Držková je zásobováno elektrickou energií převážně z transformovny, která je v majetku E.ON Distribuce, a.s. zajišťující zásobování obce elektřinou. Držková bude i nadále zásobena z venkovního vedení VN 22kV č.729, které je napájeno z rozvodny 110/22 kV Slušovice. Pro zkvalitnění dodávky el. energie a v návaznosti na navržená zastavitelná území, bude třeba realizovat nové trafostanice vč. venkovních a kabelových přípojek na
  stávající vedení VN 22kV. Přípojka VN 22kV omezující výstavbu na navržené zastavitelné ploše č.14
  je navržena k přeložení.
  Nová kabelová vedení budou umístěna v rámci stávajících veřejných prostranství a navržených zastavitelných ploch. Navržená trafostanice TR - Májová II. bude umístěna ve stávajícím
  vedení VN 22k.
  Navrženy jsou plochy:
  · 30 - pro venkovní přípojkou vedení VN 22kV pro navrhovanou trafostanici TR Kemp
  · 31 - pro umístění trafostanice TR Držková -Kemp
  · 33 - pro přeložení venkovního vedení VN 22kV
 • kanalizace - systém odkanalizování je stabilizován napojením kanalizační sítě na ČOV. Odkanalizování, zneškodňování odpadních vod
  Navrhuje se odkanalizování obce Držková oddílným kanalizačním systémem se zneškodňováním splaškových odpadních vod v navrhované mechanicko-biologické ČOV Držková.
  Splaškové odpadní vody z ploch bydlení budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace.
  Splaškové odpadní vody z navrhovaných ploch bydlení individuální ploch budou zneškodňovány samostatně v domovních ČOV,
  případně jímány v nepropustných jímkách na vyvážení.
  Dešťové vody z navrhovaných ploch bydlení individuální budou odváděny navrhovanými stokami dešťové kanalizace. Dešťové vody z navrhovaných ploch bydlení individuální budou zaústěny přímo
  do vodních toků, případně vypouštěny volně do terénu.
  Kanalizační stoky budou umístěny v rámci ploch dopravy, veřejných prostranství a
  navržených ploch nové zástavby.
  Navrženy jsou plochy:
  · 22 - pro splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod
  · 25 - splaškovou a dešťovou kanalizaci
  · 27 - splaškovou kanalizaci
 • vodní plochy a toky - plochy vodních toků a vodní plochy zahrnují plochy vodních toků a vodních ploch na celém katastrálním území Držková. S úpravami vodních toků se neuvažuje. U vodních toků zejména protékajících zastavěným územím
  bude zajištěn jejich přístup ( oboustranný manipulační pruh).
  Územní plán navrhuje vybudování tří bočních vodních nádrží (1,2,3) na vodním toku Červenka, tři malé vodní nádrže na vodním toku Dřevnice nad soutokem s vodním tokem Červenka
  ( trať Košařiska) a tři malé vodní nádrže na bezejmenném pravostranném přítoku vodního toku
  Dřevnice. Navržena je plocha :

· 36,38,39 - pro 3 malé vodní nádrže

· 35,37      - potrubí pro odběr vody z vodního toku Červenka do nádrží na plochách 36,38
· 40,41,42 - pro malé vodní nádrže na pravém břehu Dřevnice v trati Košařiska
· 43,44,45 - pro malé soukromé vodní nádrže na pravostranném bezejmenném přítoku Dřevnice

Protipovodňová opatření

Územní plán navrhuje protipovodňovou ochranu obce Držková retenční nádrží (poldr) RN 050
Navržena je plocha:
· 34 - pro realizaci hráze suché retenční nádrže - poldru RN 050 F.

Památky

 • Muzeum Valašského porculánu
 •  kaple sv. Václava v Držkové
 • Původní dřevěná zvonice

RISY obce DRŽKOVÁ