řeka Dřevnice


Délka toku                                       L = 42,3 km

Plocha povodí                                 P = 436,5 km²

Průměrný průtok                             Q = 3,15 m³/s

Pramen                                           lokalita Kotáry (katastr Držková) v nadmořské výšce 554 m n.m.

Ústí                                                  do Moravy v Otrokovicích ve výšce 182 m n.m.

Hydrologické pořadí:                       4-13-01-0010, 4-13-01-0030;  ID DIBAVOD: 407 950 000 100;  ID CEVT:  10 100 089

Správa VT:                                      Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, provoz: Zlín, Tečovice - Malenovice


Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Moravy Dřevnice od pramene


Dílčí povodí Základní hydrologické údaje
Dřevnice nad Držkovským potokem

Plocha povodí  A = 11,656 km2

Průměrný roční úhrn srážek Pa = 849 mm

Průměrný roční průtok  Qa = 0,141 m3/s

Průtok Q100 = 37,0 m3/s

Držkovský potok - ústí do Dřevnice

Plocha povodí  A = 7,965 km2

Průměrný roční úhrn srážek Pa = 860 mm

Průměrný roční průtok  Qa = 0,094 m3/s

Průtok Q100 = 22,0 m3/s

Dřevnice nad Kameňákem

Plocha povodí  A = 27,235 km2

Průměrný roční úhrn srážek Pa = 828 mm

Průměrný roční průtok  Qa = 0,288 m3/s

Průtok Q100 = 59,0 m3/s

Průběh toku Dřevnice

Řeka pramení na jihu Hostýnských vrchů, v Kotárech, na jižním svahu Trojáku (618 m), v katastru obce Držková, zhruba 3 km severovýchodně od středu obce. Protéká Kašavou a nad Slušovicemi napájí vodní nádrž Slušovice, vybudovanou v polovině 70. let 20. století na ochranu před povodněmi a především jako vodárenský zdroj pro Zlín (s úpravnou ve Slušovicích).

Tok pokračuje jižním směrem do Lípy, odkud se stáčí západním směrem přes Zlín , a v Otrokovicích se vlévá zleva do řeky Moravy.

Od pramene teče jiho-západně směrem do údolí Košařisk, části obce Držková. Tady se její tok obrací k ápadu, zleva i zprava přibírá další drobné přítoky a v lokalitě Hutě přitéká větší pravostranný přítok potok Červenka, který pramení pod Třemi Kameny (748 m). V samotné Držkové se do Dřevnice zleva vlévá Držkovský potok. Říčka dále protéká jižním směrem úzkou soutěskou mezi Držkovskou vrchovinou a Liptálskými hřbety ke Kašavě. Údolí řeky Dřevnice má asymetricky vyvinutý reliéf terénu. Severní část povodí (Hostýnské vrchy, Rakovská pahorkatina) je charakteristická delšími přítoky a celkově menším sklonem toků. Přítoky z jižní části povodí (Kudlovská vrchovina, Komonecká hornatina) jsou kratší, zato prudší a mají sklon k “divočení”. Často nemají žádné, případně jen místní pojmenování.

Řeka Dřevnice ve Zlíně vstupuje do soutěsky mezi Mladcovskou vrchovinou na severu a Kudlovskou vrchovinou na jihu. Přilehlé svahy zde mají členitý charakter a jsou rozčleněny kratšími přítoky. U Malenovic vstupuje řeka Dřevnice do širšího údolí, zleva přitéká potok od Svaté vody u Malenovic a zprava potok Racková (s nejdelší přítokem Židelnou, která pramení pod Hrubou Malíkovou (564 m) v Hostýnských vrších). Řeka Dřevnice u Otrokovic vtéká do Hornomoravského úvalu a v nadmořské výšce 182 m ústí jako levostranný přítok do řeky Moravy.

Přítoky Dřevnice

Dřevnice má v zájmovém území 12 malých přítoků, mezi nimiž jsou menší potoky, bezejmenné přítoky, nebo pouze výrazné údolnice, které soustřeďují odtoky vody. Největším přítokem je pravostranná Červenka. Bezejmenné pravostranné i levostranné přítoky protékají severní částí obce neupravenými koryty. Většina přítoků kromě jediného je ve správě Lesy ČR, s.p., Pravostranný přítok ústící do Dřevnice v centru obce je výjimečně ve správě Povodí Moravy s.p. Brno - provoz Zlín.