Hydrologické údaje


Hlavním recipientem katastrálního území obce Držková je řeka Dřevnice, která zde pramení a protéká středem obce ve směru od severu k jihu. Pramení nad obcí v lokalitě Kotáry v nadmořské výšce cca 554 m n.m. a je ve správě Povodí Moravy s.p. - provoz Zlín. Je hlavním recipientem katastru Držková. V zastavěném území má realizovány upravy koryta na kapacitu cca Q20. Nad a pod soutokem s Držkovským potokem jsou provedeny nízké kamenné stabilizační stupně pro snížení podélného sklonu. Zpevnění břehů je provedeno rovnaninovým kamenným záhozem.


Další dva přítoky, pravostranná Červenka i levostranný Držkovský potok jsou ve správě Lesy ČR s.p. OŘ Zlín.


Zástavba v obci Držková je chaotická, využívající každý kousek rovinatého území. Obytné domy jsou postaveny i v inundacích vodních toků. Ploty dvorů sahají často až do průtočného profilu, takže přístup k vodoteči je ne všude snadný. Důsledkem takto vyvíjející se zástavby je hojné křížení místních komunikací s potokem s velkým množstvím mostů, mostků a lávek, stejně jako propustků, které mohou výrazně zhoršovat odtokové poměry svou výškou, průměrem i břehovým vetknutím.


V zastavěném území obce Držková se na vodním toku Držková nachází řada mostů o nedostatečné kapacitě, řada lávek pro pěší a brodů.


Inundační území je zde úzké, rychlost vybřežené vody však může být kritická a působit velké škody na majetku občanů i obce (podemletí cest a břehové nátrže). Dochází tak k zaplavování i místních zpevněných komunikací, a jejich degradaci i když jen nakrátou dobu. Možnost vzniku zátarasů, nikoli z ledu, ale z dřevin a větví, u kapacitně nedostatečných mostků a propustků zvyšuje pravděpodobnost vybřežení vod.


Ke zvýšeným průtokům v Dřevnici dochází vzhledem k velikosti a tvaru povodí zejména při prudkých letních místních přívalových deštích a v jarním období při náhlém tání sněhu.


K největším povodním v obci Držková v nedávné době došlo v letech 2014, 2016, 2018 a 2019, po prudkém místním přívalovém dešti. Naopak v období katastrofální povodně v červenci 1997, která postihla převážnou část území Moravy, bylo zastavěné území obce Držková, vhledem ke svému situování (horní část toku), této povodně ušetřeno. I když Dřevnice pak na dolním toku přispěla k povodni na řece Moravě v Otrokovicích (retence VD Slušovice která leží na Dřevnici mezi Držkovou a Zlínem je dostatečná a tvoří účinnou obranou linii před povodněmi ve Slušovicích a ve Zlíně.

Při posledních povodních v Držkové na vodním toku Držkovský potok byl většinou vyhlášen maximálně II. stupeň povodňové aktivity. Došlo tedy k vybřežení potoku jen na některých kritických místech, a došlo ke škodám - byly podemlety břehy koryta, opěrné zdi i části komunikací a poškozeno několik lávek a zatopeny sklepy a garáže rodinných domů v inundaci.


Držkovský potok je ve správě Lesů ČR, s.p., správa toků - Oblastní ředitelství Zlín. Potok teče kritickou infrastrukturu obce (východní částí) a má řadu bezejmenných přítoků, zejména v zalesněné východní části katastru.

Ohrožení vzniká zejména součtem povodňových vod Dřevnice s Držkovským potokem pro střed obce a následně pro Kašavu.


Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových, tak déletrvajících vodnatých srážek.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které ohrožují obec Držková se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Dřevnici nebo Držkovském potoku, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům nemůže na mostcích a lávkách docházet, kritická je ovšem situace na propustcích toků pod komunikacemi v obci a ve vetknutí pylonů mostů. Hrozí tak významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky z Hostýnských vrchů doprovázeném dešťovými srážkami.