Vyžádání pomoci při povodni


Spojení a vazby na nadřazené povodňové orgány jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise, zásady součinnosti jsou zahrnuté v nadřazených povodňových plánech.


Pro případ, že povodňový orgán nemůže zvládnout potřebné zabezpečovací a záchranné práce vlastními prostředky obrací se na PK ORP a krizový štáb ORP Zlín a PK Zlínského kraje.


V případě povodně takového rozsahu, že PK nemůže organizovat a řídit záchranné a zabezpečovací práce vlastními silami, vyžádá si pomoc PK Obce s rozšířenou působností, příp. požádá bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností o zahájení činnosti krizového štábu.


Koordinace požadavků na technické prostředky a pracovní síly

Požadavky na případné posily, případně technické prostředky jsou zajišťovány prostřednictvím předsedy povodňové komise. Krizový štáb vychází při své činnosti z ustanovení zákonů č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.


Integrovaný záchranný systém (IZS) se použije při potřebě provádět současně záchranné práce alespoň dvěma složkami IZS. Stálým orgánem pro koordinaci složek IZS je operační a informační středisko IZS, kterým je operační středisko HZS kraje a operační a informační středisko GŘ HZS.

Základními složkami IZS jsou:

  • Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany
  • Policie ČR
  • Zdravotnická záchranná služba

Vyžádání pomoci HZS Zlínského kraje

Právo nasazovat a soustřeďovat jednotky Územního odboru HZS Zlínského kraje má operační středisko ((K)OPIS ZK).

Velitel zásahu má právo při provádění záchranných prací požadovat od právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc.

O nasazení a soustředění jednotek hasičského záchranného sboru a věcných prostředků požární ochrany z více okresů nad úroveň běžné meziokresní výpomoci rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.


Vyžádání pomoci Policie ČR

Povodňový orgán vyžaduje pomoc příslušného policejního útvaru při zajišťování ochrany před povodněmi ve svém územním obvodu ke zprostředkování spojení, ochraně zdraví a životů občanů, zajištění pořádku a ochraně majetku.

O pomoc žádá velitele útvaru na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena - zástupce policie. V případě nutnosti žádá o pomoc vyšších složek předseda povodňové komise obce s rozšířenou působností, předseda povodňové komise uceleného povodí, popřípadě ministr životního prostředí ČR ministerstva vnitra ČR.


Materiál pro záchranné práce

Požadavky na případné posily, případně technické prostředky jsou zajišťovány prostřednictvím povodňové komise obce.


Dopravní prostředky a mechanismy

O zabezpečení dopravními prostředky a mechanismy se PK obrací na HZS ZK. Autobusová doprava je v Držkové realizovaná ČSAD Vsetín, a.s. – provoz Zlín.


Tab.   Spojení na důležité organizace

Organizace

Kontakt

Hasiči

150

KOPIS HZS IZS Zlín 

950 670 222

HZS ÚO Zlín

950 670 110, -111

Policie ČR

158

Záchranná služba

155

Lékařská služba první pomoci Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

577 553 260 – LSPP pro dospělé

577 552 870 – LSPP pro děti

Krajská hygienická stanice ZK

577 006 711; khs@khszlin.cz

Informace o telefonních číslech

1180

Regionální předpovědní pracoviště hydrologické předpovědi Brno

541 212 485; 541 421 028;   

           mob.: 724 185 619;                         email: hydro.brno@chmi.cz

Nepřetržitá služba RPP - Meteorologická předpověď Brno

541 421 073; 605 292 925

email: meteo.brno@chmi.cz

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

havarijní služba

577 124 281, mob.: 775 552 240

577 124 240-250