Pracovní skupiny povodňové komise


V závislosti na předpokládaném vývoji povodňové situace svolá předseda celou PK.


Při dosažení limitů pro II. příp. III. SPA a určí z jednotlivých členů PK, příp. dalších pracovníků OÚ pracovní skupiny včetně rozdělení do směn:


1. odpovědné za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace

 • kontakt na předpovědní a hlásnou službu (ČHMÚ Brno, VH dispečink Povodí Moravy s.p. Brno, Lesy ČR s.p. ST OŘ Zlín)
 • kontakt na hlídkovou službu, PK Kašava
 • vyvěšování aktuálních informací na informačních místech (vybrané úřední desky)
 • informování občanů v ohroženém území s výzvou k odvozu motorových vozidel a s upozorněním na možnost evakuace
 • informování firem v ohroženém území s výzvou k odvozu motorových vozidel a k zahájení činnosti dle jejich povodňových plánů

2. odpovědné za zajištění technických prostředků na ochranu před povodněmi

 • prověřit připravenost mechanizačních prostředků a potřebného materiálu (lomový kámen, panely, písek, pytle, mobilní zábrany apod.) u stavebních firem a smluvně zajištěných organizací (JSDH Držková, HZS ZK) 
 • ve spolupráci se správcem toku organizovat rozvoz materiálu pro potřeby zabezpečovacích a záchranných prací

3. odpovědné za vnitřní organizaci činností PK

 • zajištění vozidel OÚ včetně jejich označení,
 • zajištění pracovních pomůcek (papíry, psací potřeby, kalkulačky apod., mapy jsou přílohou tohoto povodňového plánu)
 • zajištění mobilních telefonů, fotoaparátů, videokamer, ev. fm/kv vysílaček
 • zajištění občerstvení a stravování
 • zajištění prostor a prostředků pro odpočinek a přespání
 • zajištění prostor a prostředků pro sušení oděvů a obuvi

4. odpovědné za ochranu a vyklizení objektů a budov OÚ

 • zajištění prostor a prostředků pro sušení oděvů a obuvi
 • vyklizení archivů, kanceláří a dalších prostor ve sklepech a přízemích jednotlivých budov obce (přemístění materiálů do vyšších pater)
 • zabezpečení budov proti rabování, odpojení energií (spolupráce s vlastníky budov)

5. odpovědné za zajištění ochrany energií a spojů

 • spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách, nabíjení baterií

6. odpovědné za zajištění zásobování vodou

 • spolupráce s organizací spravující vodovody a kanalizace
 • monitorování stavu v zásobování vodou, cisterny, místa pro rozmístění
 • pomoc při zajišťování oprav a nouzového zásobování vodou

7. odpovědné za zajištění zdravotního a hygienického zabezpečení

 • monitorování postižených oblastí z hlediska zdravotního a hygienického
 • spolupráce a pomoc orgánů zdravotní a hygienické služby
 • organizování převozu nemocných a zraněných občanů

8. odpovědné za zajištění dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel

 • monitorování průjezdnosti komunikací, uzávěr
 • organizování objízdných tras v postižených oblastech
 • zajištění náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí

9. odpovědné za zajištění evakuace a náhradního ubytování obyvatel

 • sběr počtů a evidence obyvatel, které je nutno evakuovat
 • prověření určených evakuačních míst - v příloze
 • zajištění autobusů pro evakuaci (KPK ZK)
 • vyrozumění obyvatel o evakuaci (rozhlas, mobilní megafony – OÚ, HZS)

10. odpovědné za zajištění pořádku a ochrany majetku

 • v postižených oblastech spolupráce s Policií ČR

11. odpovědné za evidenční a dokumentační práce

Určení zapisovatele do povodňové knihy - nutno zapisovat veškeré údaje o průběhu povodně, činnosti PK a ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovacích a záchranných prací apod. včetně časových údajů a jmen.

 • sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně PK
 • spolupráce s PK ORP při označování dosažených hladin
 • zakreslování zaplaveného území, poruch hrází apod.
 • fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace

Směrnice pro činnost povodňové komise

Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise:   

 1. Povodňový plán, Povodňová kniha
 2. PC s tiskárnou, MS OFFICE, s funkčním připojením na počítačovou síť Internet (minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu)
 3. televizní a rozhlasový přijímač
 4. ruční akumulátorové osvětlovací prostředky (nouzové osvětlení pracoviště PK, baterka)
 5. mobilní telefony, telefony, fax, kreslící a psací prostředky
 6. fotoaparát s výkonným bleskem, videokamera, dalekohled, měřící pásmo 50 m
 1. proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy, záložní oděv a obuv

Povinnosti členů povodňové komise:

Předseda povodňové komise: starosta

 1. rozhoduje o svolání povodňové komise (PK)
 2. řídí činnost PK
 3. na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity
 4. organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastru obce Držková (telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky)
 5. rozhoduje o nasazení sil a prostředků
 6. rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK ORP Zlín
 7. schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 8. informuje nadřízenou PK ORP Zlín o vzniklé situaci a přijatých opatření

 

Dále povinnosti ze zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

 • osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK
 • zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu
 • schvaluje a předává Zprávu o povodni (§76 zákona 254/2001 Sb.)
 • organizuje povodňové prohlídky (§72 zákona 254/2001 Sb.)

 

Místopředseda povodňové komise:

V nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise. Plní tyto úkoly:

 1. spolu s předsedou PK organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastru obce Držková - telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky
 2. spolu s předsedou PK obce rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti OÚ a smluvně zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků
 3. plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

 

V  době mimo povodňovou aktivitu provádí min. dvakrát do roka dohovory o zajištění zemních strojů

(rypadla, nakladače, hutnící prostředky) autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky, valníky apod.),

mobilní elektrocentrály, cisterny s pitnou vodou apod. Výsledky jednání o zajištěné technice a prostředků

zapisuje vždy do Povodňové knihy.

 

Členové povodňové komise:

 1. vedou přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů obce Držková
 2. řídí hlásnou a hlídkovou službu a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně
 3. vedou přehled o hlavních přívodech a rozvodech elektro (plynu) v obci (pro případ nutnosti rychlého odpojení)
 4. vedou přehled o místech lékařské pomoci (rychlá pomoc při úrazu)
 5. spolupracují s hygienickou a veterinární správou
 6. organizují likvidaci uhynulých zvířat
 7. organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou
 8. řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob (Evakuační místo: hasičská zbrojnice)
 9. organizují zásobování evakuovaného obyvatelstva potraviny, ošacení, apod.
 10. rozhodují o přidělení humanitární pomoci postiženým občanům
 11. zabezpečují spolupráci s ČČK a ostatními organizacemi (ADRA, Člověk v tísni, ....)
 12. organizují ostrahu majetku v zaplavených nemovitostech (opatření proti krádežím majetku evakuovaných občanů)
 13. zabezpečují provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni (foto, video)
 14. vedou centrální evidenci škod způsobených povodní na k. ú. obce Držková
 15. plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

Zapisovatelka:

 1. aktivuje pracoviště PK
 2. udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány
 3. vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu)
 4. neprodleně informuje PK města Zlín, vedení ZOO Lešná a PK ORP Zlín o aktuálním povodňovém stavu na k.ú. obce Držková
 5. zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy (vč. data, času a autora zprávy)
 6. plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

Další členy povodňové komise aktivuje v případě potřeby starosta v souladu s § 78 čl. 1 vodního zákona 254/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.